มาตรฐานการทำบริการกำจัด แมลงสาบ

 

 

บริการกำจัดแมลงสาบ(COOKROACH)
 


- สำรวจพื้นที่ทั้งหมด โดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ 

- ฉีด พ่น น้ำยาเคมีภายใน และรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบ ซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหาร และบริเวณที่สำรวจพบร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากแมลงสาบ

- โรย / ใส่ ยาผงสำเร็จรูปในแหล่งที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ หรือ ฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง

- ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจล (GEL) ตามบริเวณที่เหมาะสม และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

- วาง / โรย เหยื่อแมลงสาบชนิดเม็ด ในบริเวณที่เหมาะสมหรือบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำ,ยาผงไม่ได้ 

- ตรวจเช็ค/ติดตามผลและทำบริการอย่างต่อเนื่อง

- ขอความร่วมมือในการเข้าบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบจะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ที่เป็นแหล่งหลบซ่อน / พักอาศัยของแมลงสาบ บริเวณปิดล็อคที่ ฉีดพ่น หรือทำบริการไม่ได้จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบทำให้การ ควบคุมไม่ได้ผล

- คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของ อาคารสถานที่ ซึ่งเป็นมาตรการในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ อัน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัยและน้ำ

เคมีที่ใช้:DELTAMETHRIN,DIAZINON, HYDRAMETHYLNON

CYPERMERTHRIN