กำจัดปลวก ระบบเหยื่อ เลบี้ริ้นธ์  เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท (ENSYSTEX REQUIEM TERMITE BAIT ) กำจัดปลวกตายยกรัง

มีระบบสถานีบนดิน และ สถานีใต้ดิน

 

- เลบี้ริ้นธ์  เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน ( Exterra In-ground Station ) 

- สถานีใต้ดิน ( Exterra In-ground Station ) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางการหาอาหารขอลปลวกด้วยการใช้ไม้เป็นการขัดขวาง ให้ปลวกเข้ามากินอาหารในสถานีใต้ดินซึ่งมีไม้เป็นส่วนประกอบ จะถูกฝังลงในดินทุกระยะประมาณ 5 เมตร โดยการวางสถานี จะเน้นในบริเวณที่มักจะพบปลวก

- การตรวจสอบสถานีใต้ดินจะทำทุกประมาณ 4-12  สัปดาห์ต่อครั้ง จนกระทั่งพบปลวกเข้ามาในสถานี เมื่อมีการพบว่าเริ่มมีปลวกเข้ามาในสถานีก็จะมีการใส่ เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ซึ่งเป็นเหยื่อกำจัดปลวกลงในสถานี และจะมีการตรวจสอบทุก 2-6 สัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่มากขึ้นในตอนแรก หลังจากปลวกถูกกำจัดหมดแล้ว นำสถานีที่มีเหยื่อออก แล้วนำสถานีที่ใส่ไม้ใหม่แทนที่เดิมเพื่อตรวจสอบปลวกต่อไป  

 

- เลบี้ริ้นธ์ เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีบนดิน  ( Exterra Above-ground Station ) 

- สถานีบนดิน ( Exterra Above-ground Station ) การติดตั้งสถานีบนดิน (จะติดตั้งเมื่อพบปลวกแล้วเท่านั้น ) จะติดตั้งในบริเวณที่พบปลวกมาหาอาหาร และนำออกเมื่อปลวกถูกกำจัดไปหมดแล้ว หรือไม่พบว่ามีการเข้ามาหาอาหารอีก และจะมีการตรวจสอบทุก 2-6 สัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่มากขึ้นในตอนแรก ที่มีการพบปลวกเข้ามาหากินอาหาร  

- ควรเติมหรือทำให้เหยื่อกำจัดปลวกเปียกด้วยนำ้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อรักษาคุณสมบัติในการดึงดูดให้ปลวกเข้ามากินอาหารในสถานี